Ogłoszenie

Collapse
No announcement yet.

Konkurs - Przepis

Collapse
X
 
 • Filter
 • Czas
 • Show
Clear All
new posts

 • Konkurs - Przepis


  Chcesz, aby twój Przepis pod twoim imieniem i nazwiskiem został opublikowany w książce i wszyscy mogli cieszyć się twoimi smakołykami w całej Polsce, a może nawet w całym świecie?

  Czy kiedyś myślałaś o możliwości znaleźć coś „swojego” w popularnej księgarni na terenie całego kraju? Jak na temat polecania znajomym swego Przepisu sprawdzonego przez rodziny w całej Polsce?

  A może masz super Przepis, który zmoże zgarnąć główną nagrodę niespodziankę o wysokiej wartości?

  Nie zastanawiaj się dwa razy, po prostu prześlij swój Przepis! Pamiętaj, że właśnie TY możesz to wszystko otrzymać!!!  Uczestnictwo w konkursie jest proste. Naszym zamiarem jest opublikowanie oryginalnej książki z Przepisami, której jeszcze nigdy nie widziałaś! Chcemy dać Ci szansę, aby właśnie Twój Przepis w niej się znalazł!


  ★ ★ ★ ★ ★


  Wpisz swój email TUTAJ jeśli akceptujesz regulamin i chciałabyś, żeby Przepis i Twoje imię były w książce kulinarnej.


  Kliknij TUTAJ, żeby uczestniczyć.

  Masz pytania? Napisz do nas.  Starczy wysłać tylko jeden Przepis (sprawdzony i pyszny J) według zamieszczonej niżej instrukcji. Przepis ma zawierać:


  • ładne zdjęcie dobrej jakości gotowego dania, ciasta itd.
  • Imię i nazwisko
  • koszt (np. 15 zł), czas (np. 45 min), trudność (łatwo, trudno), porcja ( np. 4 osoby)
  • krótki opis jak wpadłaś na pomysł czy skąd pochodzi ten Przepis albo dlaczego jest taki fajny, czy może twoja osobista historia z nim związana (wszystko co robi dla ciebie ten Przepis wyjątkowym) w formie ciekawostki(objętość – max 1000 znaków ze spacjami)
  • lista składników ilość/gramy
  • szczegółowy opis wykonania (max 1300 znaków ze spacjami); dodatkowo można dodać zdjęcia przygotowania (max 4)
  • uwagi/rady (max 200 znaków ze spacjami)  Przy wyborze zwycięzców liczy się sposób przedstawiania treści. Szczególnie zwracamy uwagę na estetykę zdjęć, cenimy kreatywność.
  Przepis ma być w formacie Microsoft Word. Prosimy o przesłanie maila z załączonym Przepisem na adres Przepis@wizazforum.pl. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie wizazforum.pl 30 listopada 2010r. Życzymy powodzenia!!!


  Wzięcie udziału w konkursie jest jednoznaczne z zaakceptowaniem poniższego regulaminu.


  · Niniejszy regulamin stanowi warunki konkursu i określa prawa i obowiązki jego Uczestników i Organizatorów;
  · Uczestnicy konkursu przesyłają przepis kulinarny, zwany dalej Przepisem, w formacie dokumentu Microsoft Word załączonego do mailu na adres przepis@wizazforum.pl. Ostateczny termin przesłania Przepisu upływa w dniu 15 listopada 2010r.
  · Główna nagroda polega na umieszczeniu Przepisu/Przepisów w książce kulinarnej wraz z imieniem i nazwiskiem uczestnika konkursu. Lista zwycięzców wraz z ich imieniem i nazwiskiem zostanie umieszczona na stronie wizażforum.pl 30 listopada 2010r;
  · Dodatkową nagrodą za jeden uznany za najlepszy przez wizazforum.pl Przepis jest bardzo wartościowa nagroda i jest przeznaczona tylko dla jednego zwycięzcy;
  · Każdy uczestnik konkursu może przesłać dowolną ilość przepisów;
  · Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem strony internetowej wizazforum.pl zwanej dalej Serwisem lub wizazforum.pl lub Organizatorem;
  · Konkurs nie podlega Przepisom ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach losowych i zakładach wzajemnych (Dz.U. 2007 r. Nr 192, poz. 1380) i nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ww. ustawy;
  · Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika regulaminu w całości i zobowiązaniem się przez Uczestnika do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również oświadczeniem, iż Uczestnik spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w konkursie;
  · Uczestnikami konkursu nie mogą być:
  a) pracownicy Organizatora oraz najbliżsi tych osób,
  b) osoby, które nie ukończyły osiemnastego roku życia,
  c) osoby, które w jakikolwiek sposób brały udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu konkursu,
  oraz najbliżsi wymienionych osób;

  · Zwycięzcy są zobowiązani przekazać Organizatorowi dane osobowe niezbędne do publikacji książki w przypadku wymagania takich danych przez wydawnictwo tj. imię i nazwisko, adres zameldowania (dodatkowo adres korespondencyjny, jeśli jest inny niż adres zameldowania), datę urodzenia, numer telefonu kontaktowego, oraz adres e-mail;
  · Uczestnicząc, wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz na otrzymanie newslettera i informacji dotyczących rozwoju serwisu i jego Partnerów;
  · Twoje dane osobowe, (które są niezbędne do wzięcia udziału w konkursie) chronione są, jako poufne. Nie zostaną sprzedane i nie będą udostępniane osobom trzecim. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania. W przypadku żądania danych osobowych przez wydawnictwo Organizator konkursu ma prawo udostępnić takie dane wydawnictwu;
  · Uczestnictwa w konkursie jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na osoby trzecie.
  · Udział w konkursie jest nieodpłatny.
  · Bardzo wartościowa nagroda przeznaczona tylko dla jednego zwycięzcy zostanie wysłana pocztą bez możliwości wypłaty jej równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową. Nie można wyrażać preferencji, co do koloru nagrody lub innych cech.
  · Jeżeli zwycięzca bardzo wartościowej nagrody konkursu nie spełnił jakichkolwiek z warunków określonych w regulaminie, nie podał danych umożliwiających realizację prawa do nagrody lub nie odbierze przyznanej mu nagrody w terminie 10 dni roboczych od poinformowania go droga mailową o wynikach konkursu, jego prawo do nagrody wygasa. W takim wypadku nagroda zostaje przekazana do dyspozycji Organizatora.
  · Organizator konkursu zastrzega sobie prawo decydowania o zamknięciu konkursu i o nieopublikowaniu książki w każdej chwili;
  · Uczestnik konkursu oświadcza, że jego Przepis będzie wynikiem samodzielnej pracy oraz że nie będzie naruszało dóbr osobistych, praw autorskich oraz innych praw wyłącznych osób trzecich, przyjmując na siebie pełną odpowiedzialność odszkodowawczą w przypadku ewentualnego naruszenia w/w praw.
  · Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności wobec osób trzecich z tytułu naruszenia praw autorskich oraz innych praw tych osób, będących ewentualnym skutkiem działań uczestników w niniejszym konkursie.
  · Zwycięzca konkursu zobowiązuje się do przeniesienia na Organizatora konkursu autorskich praw majątkowych do Przepisu w następującym zakresie: utrwalania i zwielokrotnianie Przepisu w dowolnej liczbie egzemplarzy, drukiem lub jakąkolwiek inną techniką znaną w chwili akceptacji przez zwycięzcę konkursu regulaminu, w tym również techniką reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz cyfrową, a także w jakiejkolwiek postaci, w tym książkowej, periodycznej, klubowej; wprowadzanie do obrotu egzemplarzy Przepisu niezależnie od kręgu ich nabywców - poprzez sprzedaż, użyczenie lub najem egzemplarzy Przepisu; rozpowszechnianie Przepisu poprzez publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlanie, odtwarzanie, nadawanie i reemitowania Przepisu; publiczne udostępnianie Przepisu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym wykorzystywanie Przepisu w Internecie, Intranecie, lokalnych sieciach informatycznych, sieciach telefonicznych oraz innych znanych w chwili akceptacji przez zwycięzcę konkursu regulaminu, a także wprowadzanie Przepisu do pamięci komputera;
  · Przyniesienie wyżej wymienionych praw nastąpi z chwilą umieszczenia listy zwycięzców wraz z ich imieniem i nazwiskiem na stronie wizażforum.pl 30 listopada 2010 i nie wymaga dodatkowego oświadczenia zwycięzcy konkursu oraz nie jest ograniczone co do czasu, obszaru, wielkości nakładu lub ilości wydań ani określonego celu wykorzystywania Przepisu;
  · Organizatorowi konkursu przysługiwać będzie prawdo do wykorzystywania Przepisu do celów szkoleniowych, reklamowych, promocyjnych i marketingowych;
  · Zwycięzca konkursu wyraża zgodę na niewskazywanie go, jako autora Przepisu w ramach eksploatacji Przepisu w zakresie wskazanym w niniejszym regulaminie;
  · W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych;
  · Książka kulinarna zostanie opublikowana pod imieniem i nazwiskiem właścicieli wizazforum.pl.
  Last edited by Wizaż Forum; 20-10-10, 01:46 .

Ciekawostki

Collapse

Glamourina
Glamourina pokazuje swoje stylizacje, skomentuj je TUTAJ.
masaż tantryczny warszawa

Najnowsze wątki

Collapse

There are no results that meet this criteria.

Working...
X